2024.

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024. ГОДИНУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

2023.

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

ГОДИШЊИ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

КОНТРОЛНА ЛИСТА: УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Списак контролних листи у Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ – СМЕТЛИШТА

Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Контролна листа: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОПЕРАТЕР ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

КОНТРОЛНА ЛИСТА: КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

2022.

И З В Е Ш Т А Ј О раду за период јануар-октобар 2022. год.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

План рада инспекцијске службе ЗЗЖС за 2023.

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2021.

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за ЗЖС за 2022.