На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 40 и члана 119 Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број80/08, 36/13, 4/15 и 152/16), Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној 31. марта 2019. године, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 110-00-00461/2018-24 од 21. фебруара 2019. донела је

СТАТУТ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

са изменама