АКТУЕЛНОСТИ » ЛОКАЛНА САМОУПРАВА » ОПШТИНСКА УПРАВА

Општинска управа

U оквиру права и дужности Општине утврђеним уставом, Законом и Статутом општине као и Одлуком Скупштине општине обавља следеће задатке и послове и то:

  • припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;
  • извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
  • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
  • обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће;
  • доставља извештај о свом раду о извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Послови Општинске управе који су непосредно везани за рад са странкама обављаће се у Општинском услужном центру где ће услуге грађанима пружати, за то одређени и распоређени радници општинске управе. Радом општинске управе руководи начелник Општинске управе. O правима, обавезама и одговорностима  запослених одлучује начелник Општинске управе у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона.

Одлука о Општинској управи