Одељење за општу управу и ванпривредне делатности

Oбласт опште управе

     Врши послове који се односе на: унапређење, организацију рада и модернизацију Општинске управе, примену закона и других прописа о општем управном поступку у Општинској управи , избор одборника за Скупштину општине , вођење регистра становника , јединственог бирачког списка, послове писарнице и архиве, оверу потписа, рукописа и преписа, издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама,  надзор над радом месних канцеларија, матичне књиге, књиге држављана, извршење управних аката правних лица који нису законом овлашћени да их сами извршавају, решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари, мировна већа, употребу грба и заставе општине, послови у вези са радним односима, послови просветне инспекције, послови управне инспекције, административно-технички, биротехнички и информациционо документациони послови, текуће инвестиционо одржавање и обезбеђење пословне зграде, обављање послова за потребе председника општине, Општинског већа, Скупштине општине, Комисије Скупштине општине, одборника и одборничких група и друге послове одређене Законом.

Oбласт ванпривредне делатности

Врши послове који се односе на: задовољавање одређених потреба грађана у области образовања примарне здравствене заштите, социјалне заштите , друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисања и остваривања надзора над законитошћу рада у наведеним делатностима чији је оснивач општина, врши послове у вези са збрињавањем избеглица на територији општине, врши послове за борачко инвалидску заштиту и друге послове одређене Законом.