АКТУЕЛНОСТИ » ИНФОРМАТОР » ЈАВНИ ПРИХОДИ

Јавни приходи и примања

ПОДАЦИ О ИМОВИНИ И СРЕДСТВИМА ЗА РАД ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Законом о средствима у својини Републике прописано је да су средства у својини Републике Србије, поред осталих и средства која стекну органи и организације јединице локалне самоуправе.

Органи и службе Општине своје послове обављају у пословном простору који се налази у улици Топличких хероја бр.53 површине 570 м2. Простор заједнички користе органи Општине (185,40 м2), Пореска управа ( 146 м2), Служба за катастар непокретности ( 99 м2) и Управа за јавна плаћања ( 25 м2). Заједничке просторије 120 м2.

Општина Житорађа поседује укупно 3 аутомобила, од тога 1 луксузан марке VW – ПАСАТ, 1 марке VW – поло, 1 VW – голф.

Број рачунарских конфигурација је 15 комада.

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2007.г.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС. Бр.9/2002, 33/2004, 135/2004)), члана 25. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“ бр.9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006)), и члана 26, Статута општине Житорађа ( “ Службени лист града Ниша“ бр. 30/2002, 39/2002 ,88/2004 и 38/2005) Скупштина општине Житорађа на седници од 20.12.2006. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2007. ГОДИНУ

Члан 1.

 Укупни приходи буџета општине Житорађа за 2007. годину утврђују се у износу од 240.500.000,00 динара.

Члан 2.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 30.000.000,00 динара.

Члан 3.

У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.236.010,00 динара односно 0,5% од укупних прихода буџета по одбитку средстава пренетих из буџета Републике и вишка прихода из претходне године.

Члан 4.

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве одлучује Председник општине, уз мишљење Општинског већа. Појединачним решењем Председник општине може да распореди средства из текуће буџетске резерве највише до износа од 50.000,00 динара.

Члан 5.

О привременој употреби средстава сталне буџетске резерве у случају неравномерног остваривања прихода за обезбеђење средстава за намене предвиђене у буџету одлучује Председник општине, уз мишљење Општинског већа.

Члан 6.

Општинска управа и други корисници буџета не могу преузети обавезе на терет буџетских средстава преко износа средстава обезбеђених у буџету за 2007. годину нити створити обавезе за наредну годину ако такве обавезе нису утврђене одлуком Скупштине општине.
Општинска управа и други корисници средстава буџета дужни су да извршавају послове и задатке из свог делокруга у оквиру расположивих средстава обезбеђених буџетом руководећи се начелом рационалности и штедњом при коришћењу одобрених средстава.

Члан 7.

Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима.
Председник општине уз мишљење Општинског већа може у току године вршити измене висине средстава за намене за које се утврди да средства неће бити утрошена и иста усмерити за намене за која нису обезбеђена или су обезбеђена у недовољном износу.
У циљу одржавања буџетске равнотеже Председник општине уз мишљење Општинског већа може привремено обуставити коришћење средстава за одрђене намене изузимајући средства за лична примања запослених која имају приоритет у обезбеђивању и преношењу корисницима.

Члан 8.

На основу решења председника општине уз мишљење Општинског већа привремено расположива средстсва на рачуну буџета општине која су распоређена за одређене намене могу се краткорочно пласирати орочавањем код банака закључењем уговора о кредиту.
Орочена срдстсва банка ће користити за кредитирање организација са подручја општине по најповољнијим условима.
Уговор из става 1. овог члана у име општине закључује наредбодавац буџета.

Члан 9.

Извршење правоснажних судских одлука , судских поравнања врши на терет сопствених средстава остварених по посебним прописима буџетског корисника који је својом делатношћу изазвао судски спор.

Члан 10.

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев органа надлежног за извршење буџета ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових расхода.

Члан 11.

Наредбодавац за извршење средстава буџета је председник општине Житорађа.
За законито и наменско коришћење средстава која се користе и распоређују буџетом одговоран је председник општине Житорађа.

Члан 12.

Укупни приходи предвиђени чланом 1. ове одлуке утврђују се у следећим износима.

П Р И Х О Д И

КонтоНазив контаИ з н о с
711000ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ50.000.000,00
711110Порез на зараде40.000.000,00
711120Порез на приходе од самосталне делатности3.000.000,00
711140Порез на приход од имовине2.000.000,00
711180Приходи од самодоприноса2.000.000,00
711190Порез на друге приходе3.000.000,00
713000ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ4.200.000,00
713120Порез на имовину2.000.000,00
713310Порез на наслеђе и поклоне200.000,00
713400Порез на фин. и капиталне трансакције2.000.000,00
714000ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ5.000.000,00
714514Накнада за друмска моторна возила2.000.000,00
714580Локалне комуналне таксе3.000.000,00
733000Трансфери од ругих нивоа власти68.024.000,00
733151Текући трансфери од других нивоа власти68.024.000,00
741500Закуп непроизведене имовине7.000.000,00
741530Приходи од коришћења грађ. земљишта5.000.000,00
742251Административне таксе2.000.000,00
745100Мешовити и неодређени приходи106.275.526,00
745151Осталиприходи у корист нивоа општине106.275.526,00
УКУПНИ ПРИХОДИ240.500.000,00

 Р А С Х О Д И

КонтоНазив контаИ з н о с
41РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ43.470.880,00
411Плате и додаци запослених35.060.100,00
412Социјални доприноси на терет послодавца6.275.790,00
413Накнаде у натури1.874.990,00
414Социјална давања запосленима260.000,00
 УКУПНО 41.43.470.880,00
42КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА10.513.480,00
421Стални трошкови4.055.830,00
422трошкови путовања1.705.000,00
423Услуге по уговору2.594.000,00
424Специјализоване услуге736.400,00
425Текуће поправке и одржавање223.920,00
426Материјал1.198.330,00
 УКУПНО 42.10.513.480,00
45СУБВЕНЦИЈЕ117.811.500,00
451Субвенције јавним нефинансијскимпредузећима и организацијама117.811.500,00
 УКУПНО 45.117.811.500,00
46.ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ18.791.350,00
463Донације и трансфери осталим нивоима општине18.791.350,00
 УКУПНО 46.18.791.350,00
47СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ2.236.950,00
472Накнаде за социјалну заштиту из буџета2.236.950,00
 УКУПНО 47.2.236.950,00
48ОСТАЛИ РАСХОДИ4.979.830,00
481Дотације невладиним организацијама4.779.830,00
482Порези, таксе и казне200.000,00
 УКУПНО 48.4.979.830,00
49АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА ОД ДИР.Б.К.ИНД.Б.КОРИСНИЦИМА31.124.010,00
499Средства резерве31.124.010,00
 УКУПНО 49.31.124.010,00
51.МАШИНЕ И ОПРЕМА11.460.000,00
512Опрема за саобраћај11.460.000.000,00
 УКУПНО 51.11.460.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ240.500.000,00

 ПОСЕБНИ ДЕО

 Ближи распоред расхода по носиоцима, корисницима и по појединим наменама:

Раз.Гл.Фун.Апр.Екон. кл.Врста расходаИзнос
11   110РАЗДЕО I – ОПШТИНСКА УПРАВА
1.411111Плате,додаци и накнаде запослених20.393.150,00
2.412111Допринос за пензијско и инвалидско осигур.2.243.250,00
3.412211Допринос за здравствено осигурање1.254.180,00
4.412311Допринос за незапосленост152.950,00
5.413151Трошкови превоза радника1.122.000,00
6.416111Јубиларне награде260.000,00
7.421211Услуге за електричну енергију440.000,00
8.421224Услуге грејања800.000,00
9.421311Комуналне услуге220.000,00
10.421411Услуге комуникација. ПТТ346.000,00
11.421512Трошкови осигурања100.000,00
12.422111Трошкови дневница1.000.000,00
13.422111Накнада одборницима660.000,00
14.423191Услуге по уговору1.461.000,00
15.423191Средства за комасацију50.000,00
16.423191Средства за враћање имовине општини50.000,00
17.423311Усвршавање и образовање запослених100.000,00
18.423311Средства за проф. едукацију рачуновођа20.000,00
19.423421Услуге информисања200.000,00
20.423421Трошкови огласа за јавне набавке260.000,00
21.423711Репрезентација300.000,00
22.423711Прослава Дана општине50.000,00
23.423711Прослава крсне славе30.000,00
24.425111Адаптација и уређење пословног простора20.000,00
25.425211Текућепоправке и одржавање опреме130.000,00
26.426111Административни материјал562.630,00
27.426411Трошкови горива за возило425.000,00
28.482361Судски спорови и вештачења200.000,00
29.512111Набавка путничког возила3.000.000,00
30.512211Набавка инвтентара100.000,00
УКУПНО РАЗДЕО I35.950.160,00
21   920РАЗДЕО II – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
31.463121Трошкови платног промета12.300,00
32.463121Комуналне услуге110.000,00
33.463121Трошкови превоза1.100.000,00
34.463121Административни материјал26.700,00
35.463121Енергетске услуге88.000,00
36.463121Трошкови осигурања20.000,00
37.463121ПТТ услуге25.000,00
УКУПНО РАЗДЕО II1.382.000,00
31   912РАЗДЕО III – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
38.463121Трошкови платног промета133.940,00
39.463121Енергетске услуге6.270.000,00
40.463121Комуналне услуге198.000,00
41.463121Трошкови превоза7.000.000,00
42.463121Превоз ученика из Ст. Божурне и Влахова400.000,00
43.463121Специјално школовање600.000,00
44.463121Административни материјал504.670,00
45.463121Трошкови такмичења ученика26.620,00
46.463121Накнаде ученицима за дан школске славе26.620,00
47.462121Стручно усавршавање запослених55.000,00
48.463121Трошкови осигурања710.000,00
49.463121ПТТ услуге154.500,00
50.463121Трошкови поправке рачунара11.000,00
51.463121Услуге по уговору199.000,00
52.463121Средства за професиналну едукацију рачуновођа10.000,00
53.463121Средства за објављивање тендера40.000,00
54.463121Прослава дана просветних радника50.000,00
55.463121Прослава школске славе30.000,00
56.463121Текуће одржавање800.000,00
57.463121Трошкови путовања90.000,00
58.463121Набавка опреме100.000,00
УКУПНО РАЗДЕО III17.409.350,00
41   911РАЗДЕО IV – ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
59.411111Плате, додаци и накнаде запослених6.150.200,00
60.412111Доприноси за пензиј.и инв.осигурање676.530,00
61.412211Допринос за здравствено осигурање378.230,00
62.412311Допринос за незапосленост46.130,00
63.413151Трошкови превоза440.000,00
64.421111Трошкови платног промета73.000,00
65.421224Енергетске услуге273.300,00
66.421311Трошкови одржавања хигијене37.500,00
67.421311Комуналне услуге55.000,00
68.421512Трошкови регистрације возила50.000,00
69.423311Трошкови едукације рачуновођа10.000,00
УКУПНО РАЗДЕО IV8.189.890,00
51   820РАЗДЕО V – КУЛТУРА
70.411111Плате, додаци, и накнаде запослених3.637.670,00
71.412111Допринос за пензиј. и инвал.осигурање400.140,00
72.412211Допринос за здравствено осигурање223.720,00
73.412311Допринос за незапосленост27.290,00
74.413151Трошкови превоза96.800,00
75.421111Трошкови платног промета43.700,00
76.421211Енергетске услуге63.900,00
77.421311Комуналне услуге53.240,00
78.421311Трошкови одржавања хигијене20.000,00
79.421411ПТТ услуге20.000,00
80.421511Трошкови осигурања55.000,00
81.422111Трошкови дневница20.000,00
82.423311Трошкови едукације рачуновођа10.000,00
83.424911Средства за музичку школу33.000,00
84.424911Средства за развој аматеризма55.000,00
85.426111Административни материјал41.250,00
86.426111Средства за набавку књига55.000,00
87.426411Трошкови горива20.000,00
88.472721Историјски архив „Топлица“ Прокупље103.350,00
УКУПНО РАЗДЕО V4.979.060,00
61   810РАЗДЕО VI- ФИЗИЧКА КУЛТУРА
89.424231Радничке спортске игре48.400,00
90.481911Дотације фудбалским клубовима1.760.000,00
91.481911Дотације Рукометном клубу1.045.000,00
УКУПНО РАЗДЕО VI2.853.400,00
71РАЗДЕО VII – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
92.423311Срества за едукацију рачуновођа10.000,00
93.451191Комуналне потребе и путна привреда50.000.000,00
94.451191Самодопринос за водоснабдевање2.000.000,00
95.451191Подршка програмима донација50.000.000,00
96.451191Средства за ортофото снимање5.000.000,00
97.451191Решавање стамбених потреба грађана1.000.000,00
98.512115Отплата ануитета8.360.000,00
УКУПНО РАЗДЕО VII116.370.000,00
81   090РАЗДЕО VIII – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
99.411111Плате, додаци и накнаде запослених2.175.800,00
100.412111Допринос за пензијс. и инвал.осигурање239.340,00
101.412211Допринос за здравствено осигурање133.810,00
102.412311Допринос за незапосленост16.320,00
103.413151Трошкови превоза39.930,00
104.421111Трошкови платног промета43.980,00
105.421211Енергетске услуге51.700,00
106.421311Комуналне услуге3.520,00
107.421411ПТТ услуге14.230,00
108.421512Трошкови осигурања5.500,00
109.422111Трошкови дневница25.000,00
110.423311Средства за едукацију рачуновођа10.000,00
111.423311Усавршавање и образовање запослених22.000,00
112.423421Средства за објављивање огласа11.000,00
113.425111Средства за адаптацију пос. простора11.000,00
114.425211Текуће поправке и одржавање7.920,00
115.426111Административни материјал62.000,00
116.426411Гориво за возило32.450,00
117.472931Социјална сигурност грађана633.600,00
118.472931Новчана помоћ грађанима за случај болести200.000,00
119.472931Средства кадровачке помоћи200.000,00
120.472931Накнда родитељима за прворођено дете1.000.000,00
121.472931Куповина опреме деци смештеној у Домовима50.000,00
122.472931Средства за обилазак деце смештене Домовима50.000,00
УКУПНО РАЗДЕО VIII5.039.100,00
91   810РАЗДЕО IX – СПОРТСКА ХАЛА
123.411111Плате, додаци и накнаде запослених2.703.280,00
124.412111Допринос за пензиј. инвалид. осигурање297.360,00
125.412211Допринос за здравствено осигурање166.260,00
126.412311Допринос за незапосленост20.280,00
127.413151Трошкови превоза радника176.260,00
128.421111Трошкови платног промета31.260,00
129.421311Трошкови одржавња хигијене33.000,00
130.421411ПТТ услуге22.000,00
131.425211Текуће поправке и одржавање55.000,00
УКУПНО РАЗДЕО IX3.504.700,00
101   130РАЗДЕО X – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
132.481121Средства за ОШ за избегла и расељена лица215.600,00
133.481941Дотације СУБНОР-а Житорађа313.500,00
134.481941Дотације УБР од 1990313.500,00
135.481941Дотације фудбалском савезу Општине Житорађа308.000,00
136.481941Дотације УРВИ275.000,00
137.481941Савез слепих Прокупље21.780,00
138.481941Савез глувих Прокупље21.780,00
139.481941Набавка пакетића деци погинулих учес.рата29.040,00
140.481941Резрвне војне старешине Житорађа43.560,00
141.481941Новогодишњи пакетићи УРВИ29.040,00
142.481941Стална конференција општина и градова21.780,00
143.481941Дотације политичким странкама151.250,00
144.481992Примена акционих планова за укључивање рома на локалном нивоу11.000,00
145.481991Средства за развој сточарства220.000,00
УКУПНО РАЗДЕО X1.974.830,00
111   110РАЗДЕО XI – РЕЗЕРВЕ
146.499111Стална резерва1.236.010,00
147.499111Текућа резерва30.000.000,00
УКУПНО РАЗДЕО XI31.236.010,00
121РАЗДЕО XII – ОСТАЛИ РАСХОДИ
143.421111Трошкови платног промета1.200.000,00
143.424911Средства за противградну заштиту600.000,00
143.451191Средства за развој7.811.500,00
143.451191Средства за израду регулационог плана2.000.000,00
УКУПНО РАЗДЕО XII11.611.500,00
УКУПНИ РАСХОДИ240.500.000,00

 Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“, а примењиваће се од 01. јануара 2007. године.

Број 400-382/06-01
У Житорађи 20. децембар 2006 године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂA

ПРЕДСЕДНИК
Томица Антансковић