Одељење за привреду и финансије 

У области финансија и имовинско правних послова

Врши послове који се односе на припрему и реализацију буџета и завршног рачуна општине; праћење остваривања јавних прихода буџета; организацију финансијских и рачуноводствених послова буџета; инспекцијски надзор над коришћењем буџетских средстава; самодопринос; финансијско- материјалне и књиговоствене послове буџета, фондова и рачуна посебних намена и друге послове из области финансијско-материјалног пословања за потребе општинске управе; вршење обрачуна ревалоризације за откуп станова; пружање финансијских услуга другим органима и организацијама по посебним уговорима; обављање имовинско-правних послова који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима општине; промет земљишта и зграда, продају станова, предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских права и интереса општине Житорађа, њених органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине или других средстава општине Житорађа, као и друге послове који су му стављени у надлежност посебним законом или прописом донетим на основу закона; врши послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем, канцеларијску и теренску контролу као и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе, покретање и вођење првостепеног пореског поступка за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода, води књиговодство изворних прихода јединице локалне самоуправе, одржава и развија свој информациони систем, и обавља и друге послове у складу са овлашћењима и законом.

 У области привреде врши послове који се односе на:

пољопривреду, задругарство, рибарство, шумарство, водопривреду, туризам и угоститељство; општинске робне резерве и снабдевање грађана; у кординацији са Агенцијом за привредне регистре обавља послове везане за вођење регистра приватних предузетника; израду нацрта програма развоја мале привреде; просторни размештај објеката мале привреде; аналитичко праћење стања у приватној својини; мере заштите у планирању и изградњи објеката; заштиту ваздуха, земљишта, заштиту шума, заштиту вода; заштиту биљног и животињског света; заштиту природних добара; и заштиту од буке, од јонизирајућег зрачења; заштиту од отпадних и опасних материја;  држање и заштиту животиња; природна лековита својства у одређеним подручјима.

У области урбанизма, комунално-стамбених и грађевинских послова врши послове који се односе на:

уређење, развој и обављање комуналних делатности, старање о обезбеђењу материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатости, праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, саобраћа и др. у складу са законом), прати доношење програма и планова комуналног предузећа и Дирекције за водоснабдевање и њихову реализацију, врши надзор над обављањем комуналних делатности, води регистар улица, тргова и зграда и одређује кућне бројеве, прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта, издаје одобрења за грађење, обезбеђује технички преглед и издавање употребне дозволе  за објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа грађевинско земљиште, стамбену изградњу и одржавање зграда, обавља и послове везане за изградњу , одржавање и коришћење локалних и некатегорисних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину, ванлинијски превоз путника, такси превоз, као и послове у вези са ценама стамбено-комуналних услуга;  обавља инспекцијски надзор над извршавањем прописа из надлежности општине и то: грађевинске, комуналне и инспекције заштите животне средине, врши послове који се односе на проверу исправности техничке документације, припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова, евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима, издавање одобрења за грађење, технички преглед и издавање употребних дозвола за објекте за које је надлежна општина.