Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места, усвојен 20.02.2024.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места, усвојен 04.01.2024.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места, усвојен 08.11.2023

Правилник о организацији и систематизацији радних места и компетенције запослених, усвојен 05.09.2023.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места, усвојен 28.03.2023.

На основу члана 47 став 5, члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. Закон, 95/2018 и 114/2021), члана 5  Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017 – др.Закон, 95/2018 – др.Закон, 86/2019 – др. Закон, 157/2020 – др. Закон и 123/2021 – др. Закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ број 88/2016), Уредба о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС бр 132/2021“) и члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Житорађа (“Службени лист града Ниша“ број 152/2016 и 115/17), члана 10. Одлуке о правобранилаштву (“Службени лист града Ниша“ број 28/2015), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 16.12.2022. године усваја

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места, усвојен 16. децембра 2022.

Правилник о организацији и систематизацији радних места, усвојен 24. јуна 2022.

 

Правилник о организацији и систематизацији, од 09.03.2020, престао да важи 24.06.2022.

Рад са странкама обављају следеће службе са следећим извршиоцима:

 

 1. Писарница, тел. 8362-922 лок. 217
  • Илић Гордана – Виши референт за експедицију поште.
  • Ивана Митровић – Сарадник за пријем поште, архивирање предмета и аката.
 2. Матична служба, тел. 8362-211 лок. 219
  • Виолета Радојчић – Матичар – у Житорађи и
  • Анђела Цветковић – заменик матичара
 3. Лична стања грађана, тел. 8362-211 лок. 219
  • Виолета Радојчић – Стручни сарадник за лична стања грађана,
 4. Бирачки спискови, тел. 8362-211 лок. 219
  • Филиповић Виолета – Радник на административно-техничким пословима и изради бирачких спискова
 5. Друштвена брига о деци, тел. 8362-922 лок. 223
  • Здравковић Весна – Виши референт плаћања друш.бриге о деци
  • Милена Јовановић – дипл. правник
 6. Борачко-инвалидска заштита, тел. 8362-211 лок. 116
  • Станиша Ђокић – Виши сарадник за борачко-инвалидску заштиту
 7. Рачуноводство, тел. 8362-211 лок. 115
  • Слађан Јевтић – Виши референт
  • Братислав Мицић – Виши референт
 8. Занатство, тел. 8362-211 лок. 118
  • Милан Станковић – Самостални стручни сарадник за занатство
 9. Инспекција, тел. 8362-211 лок. 118
  • Митровић Јовица – Еколошки инспектор
  • Марија Стојковић – Порески инспектор
  • Бојан Милчев – Порески инспектор
 10. Грађевинска инспекција, тел. 8362-211 лок. 118
  • Величковић Мирослав – Грађевински инспектор
 11. Послови грађевинарства, тел. 8362-211 лок. 120
  • Петровић Снежана – Самостални стручни сарадник за грађевинарство и стамбено-комуналне послове
 12. Имовинско-правна служба, тел. 8362 075
  • Раде Радовановић – Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове,
  • Зоран Сталевић – Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
 13. Послови пољопривреде и развоја руралних подручја, тел. 8362 211, лок. 103
  • Младеновић Наташа – Виши сарадник за пољопривреду
  • Ракић Слађан – Виши сарадник за развој руралних подручја

Запослени који воде управни поступак

 • Наташа Младеновић – млађи саветник (послови процене утицаја пројеката на животну средину и праћење стања и заштита и унапређење животне средине), natasa.mladenovic@zitoradja.org тел. 8362 211, лок. 103
 • Слађан Ракић – саветник (послови у области пољопривреде и руралног развоја), ruralnir@zitoradja.org тел. 8362 211, лок. 103
 • Јовица Митровић – саветник (инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор), jovica.mitrovic@zitoradja.org тел. 8362 211, лок. 118
 • Мирослав Величковић – самостални саветник ( руководилац одсека и грађевински инспектор), miroslavvel@gmail.com тел. 8362 211, лок. 118
 • Марија Стојковић – самостални саветник (руководилац одсека, послови утврђивања локалних јавних прихода и порески инспектор канцеларијске контроле), lpa.zitoradja@gmail.com tel. 8362 977
 • Снежана Петровић – самостални саветник (руководилац одељења и обједињена процедура, послови контроле техничке документације), objedinjenaprocedura.z@gmail.com тел. 8362-211 лок. 120
 • Раде Радовановић – саветник (имовинско правни послови у стручно технички послови управљања имовином), rade.radovanovic@zitoradja.org тел. 8362-211 лок. 116
 • Зоран Сталевић – саветник (имовинско правни послови у стручно технички послови управљања имовином), zoran.stalevic@zitoradja.org 8362 211
 • Станиша Ђокић – саветник (послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту, послови извршења са текућих рачуна борачко инвалидске заштите и послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода), stanisa.djokic@zitoradja.org тел. 8362-211 лок. 116
 • Виолета Радојчић – саветник (матичар), maticari@zitoradja.org тел. 8362-211 лок. 219
 • Драгица Миловић – општински правобранилац, dragica.milovic@zitoradja.org 8362 929