АКТУЕЛНОСТИ » ИНФОРМАТОР » ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД СКУПШТИНЕ, ОПШТИНСКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ

Органи управљања

 Председник Општине: Иван Станојевић, тел: 027/8362 017

Заменик председника: Саша Цекић , тел: 027/8362 004

Председник Скупштине: Небојша Стевановић, тел: 027/8362 004 

Начелник Општинске управе: Марко Стошић, тел: 027/8360 091


Организациона структура


 


Скупштина општине


Општинско веће

1.      Слађана Голубовић, Житорађа

2.      Владица Стојановић, Вољчинце

3.      Бојан Николић, Речица

4.      Љубиша Младеновић, Ђакус

5.      Влада Ристић, Доње Црнатово

6.      Добривоје Митић, Јасеница

7.      Србољуб Миленковић, ЖиторађаОрганизација општинске управе


Општинска управа:

1)  припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2)  извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;

3)  решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4)  обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5)  извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6)  обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће;

7)  доставља извештај о свом раду о извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, 027/8362 085, ou.nacelnik@zitoradja.org.

За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Oпштинском већу.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног конкурса на 5 година.

За начелника општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

За обављање послова општинске управе, у општинској управи образују се одељења као унутрашње организационе јединице и то:

1. Одељење за привреду и финансије

2. Одељење за општу управу и ванпривредне делатности

У оквиру Одељења за привреду и финансије садржане су четири службе и то: Служба за инспекцијске и грађевинско-комуналне делатности, Служба за економски развој општине, Служба трезора и Служба за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.

У оквиру Одељења за општу управу и ванпривредне делатности садржане су три Службе и то: Служба за скупштинске послове, Служба за лична стања грађана и персоналне послове и Служба за техничке послове.

Секретар Скупштине општине је Марјана Стевановић, 027/8360 091, skupstina@zitoradja.org 

Руководилац одељења за привреду и финансије је дипл. ецц Томица Коцић, 027/8369 006, tomica.kocici@zitoradja.org 

Руководилац одељења за општу управу и ванпривредне делатностије дипл. прав. Милена Јовановић, 027/8362 550, milena.jovanovic@zitoradja.org 

Председник општине

Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.

Председник општине је председник Општинског већа.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа општине и општинске управе.

Председник општине је дужан да извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

 Заменик председника општине

Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Председник скупштине општине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене законом, статутом и одлукама Скупштине општине.

 Заменик председника скупштине општине

Заменик председника скупштине општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 Секретар Скупштине општине

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима скупштине општине.

 Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених и обавља и друге послове у складу са законом и статутом општине.