АКТУЕЛНОСТИ » ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Локална самоуправа

Највиши правни акт Општине је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Општине. Статут доноси Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Скупштина доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.

Органи општине

Органи Општине су: Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

Пословник о раду Општинског Већа

Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину општине чини 31 одборник, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом. Скупштина општине има председника Скупштине општине.

Председник скупштине

Председник скупштине организује организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине представља и заступа Скупштину пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима.

Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине општине. Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине.

Извршни органи општине

Извршни органи општине су Председник општине и Општинско веће. 

Председник општине

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине. Кандидат за Председника општинепредлаже кандидата за заменика председника општинеиз реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и Председника.

Помоћници

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. Помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник општине.

Општинско веће

Општинско веће чине Председник општине, заменик Председника, као и 9 чланова већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинско веће:

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;

7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

Општинска управа (Одлука о Општинској управи)

Послови из делокруга Општинске управе врше се у оквиру унутрашње организације управе – одељења и служби којима руководе начелници одељења и шефови служби.

Општинска управа:

 1.припрема нацрте прописа и других аката које доноси скуштина општине и председник општине;

2.извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и Председника општине;

3.решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,предузећа,установа и других организација из изворног делокруга општине;

4.обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5.извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6.обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина општине и Председник општине

 и друге послове у складу са Законом и важећим подзаконским актима.