АКТУЕЛНОСТИ » Е-УПРАВА » МАТИЧНА СЛУЖБА

Виртуелни матичар

Странице Виртуалног матичара су предвиђене да омогуће грађанима, да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја  општине Житорађа.

Поља попуњавати ћириличним писмом, осим она којима су подаци уписани другим писмом (странци и сл.)

Основна карактеристика Виртуелног матичара је да се путем доле наведених веза могу наручити на кућну адресу следећи изводи или уверења:

Матичне књиге рођених
Матична књига венчаних
Матична књига умрлих
Уверење о држављанству

Интернационални изводи – такса је 1325,оо динара.

Тражени извод ће бити послат након достављених доказа о уплати и то:

  • Факсом на број 027/8362 211,
  • Скенирано, на е-адресу  maticar.zitoradja@gmail.com или opstina.zitoradja@gmail.com
  • На адресу: Општина Житорађа, за матичара, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа.

Уз Захтев навести адресу на коју треба послати тражене документе.

Уплата за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству врши се на следећи начин (потребно је попунити две уплатнице):

Уплатница бр. 1:

–         Име и презиме,

–         Сврха уплате – ТАКСА,

–         Прималац – Буџет општине Житорађа,

–         Износ – За извод из књиге рођених је = 120,оо а за уверење о држављанству је = 80,оо динара

–         Жиро рачун бр.: 840-742251843-73

–         Модел и позив на број – 97       32-119

Уплатница бр. 2:

–         Име и презиме,

–         Сврха уплате – ТАКСА,

–         Прималац – Буџет Републике Србије,

–         Износ – За извод из књиге рођених је = 400,оо а за уверење о држављанству је = 700,оо динара

–         Жиро рачун бр. – 840-742221843-57

–         Модел и позив на број – 97       32-119

Наведене таксе се односе за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству у сврху издавања нове личне карте и пасоша.

За све даље информације (провера у МКР, Књигу држављана и сл.) а пре уплате, позивом на бр. телефона: 027/8362 211 локал 219.