АКТУЕЛНОСТИ » Е-УПРАВА » МАТИЧНА СЛУЖБА » Уверење о држављанству

Уверење књиге држављана намењеном за употребу на територији Републике Србије

Поља попуњавати ћириличним писмом, осим она којима су подаци уписани другим писмом (странци и сл.)

  Подаци о наручиоцу:

  Подаци о лицу за које се издаје документ:

  Неопозиво наручујем:

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:

  Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

  Интернационални изводи – такса је 1325,оо динара.

  Тражени извод ће бити послат након достављених доказа о уплати и то:

  • Факсом на број 027/8362 211,
  • Скенирано, на е-адресу  maticar.zitoradja@gmail.com или opstina.zitoradja@gmail.com
  • На адресу: Општина Житорађа, за матичара, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа.

  Уз Захтев навести адресу на коју треба послати тражене документе.

  Уплата за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству врши се на следећи начин (потребно је попунити две уплатнице):

  Уплатница бр. 1:

  • Име и презиме,
  • Сврха уплате – ТАКСА,
  • Прималац – Буџет општине Житорађа,
  • Износ – За извод из књиге рођених је = 120,оо а за уверење о држављанству је = 80,оо динара
  • Жиро рачун бр.: 840-742251843-73
  • Модел и позив на број – 97       32-119

  Уплатница бр. 2:

  • Име и презиме,
  • Сврха уплате – ТАКСА,
  • Прималац – Буџет Републике Србије,
  • Износ – За извод из књиге рођених је = 400,оо а за уверење о држављанству је = 700,оо динара
  • Жиро рачун бр. – 840-742221843-57
  • Модел и позив на број – 97       32-119

  Наведене таксе се односе за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству у сврху издавања нове личне карте и пасоша.

  За све даље информације (провера у МКР, Књигу држављана и сл.) а пре уплате, позивом на бр. телефона: 027/8362 211 локал 129.