ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење број 501-1279/23 од 15.09.2023.године којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Радио-базна станица NI4580 01NI Јасеница “ на катастарској парцели број 1094/5 КО Бадњевац, носиоца пројекта „А1 Србија“, доо Београд. Увид у донето решење може…