ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА Објављеног дана 22.04.2024. године, у дневном листу „Информер“, у издању за целу Републику Србију, и то у делу IX, став 2.: “Докази који се накнадно прилажу или их орган прибавља“, брише се тачка која гласи „Oригинал или…

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА ЖИТОРАЂАНачелница општинске управеБрој: 111-892/2024-01Датум:18.04.2024. годинеЖ и т о р а ђ аЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂАI У општинској управи општине Житорађа, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско- комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине – Одсеку за инспекцијске послове, на радном месту…

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Житорађа овим путем обавештава породиље, које су остваривале/остварују право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета почев од 01.04.2019. године па надаље, да могу поднети захтев за измену  решења, а на основу Одлуке Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14.фебрара 2024. године („Службени гласник РС“, број 11/24). Одлуком Уставног суда…

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖИТОРАЂА

На основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа Житорађа број 023-733/2024-01 од 29. марта 2024. године, и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, 27/19, 37/22 и 125/22) конкурс-за-ЈКП

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/09, 99/2011-др.закон и 44/2018 –др. закон)  чл. 5.  и чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („СЛ.гласник РС бр.16/2018)  и Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава…

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

На основу члана 4.ст.8. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. закон), члана 4., члана 5. став 1., члана 6., члана…

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта доо “Биовоће“ Рожина,  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Изградња настрешнице и хладњаче капацитета…

Јавно обавештење  за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2024.

На основу Закључка Општинског Већа Општине Житорађа бр.66-252/2024-01 од 01.02.2024.године и  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Житорађа,  (“Службени лист града Ниша“ број 10/2024), Општинско Веће Општине Житорађа  упућује: Јавно обавештење  за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2024. годину I…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИСТИ КАНДИДАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА ОПШТИНСКА УПРАВА Број 02-554/2024-01 Датум 07.03.2024. Житорађа Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање радног места намештеника – возач моторног возила, образована решењем начелника општинске управе број 02-329/2024-01 од 14.02.2024. године одржала је састанак 07. марта 2024. године у 10.oo сати, након чега доставља ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИСТИ КАНДИДАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ…

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА

На основу члана 56 ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон , 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 56. ст.3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. Закон и…