ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ДО 2030.

Ha основу члана 9. став 1. Закона о планском систему („Службени гласник PC“, број 30/2018). члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локатаој самоуправи („Службени гласник PC“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став…