ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020),  члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник“ РС бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 19. Уредбе о условима…