ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА БРОЈ: 66-1488/2023-01 ДАТУМ: 25.09.2023. године На основу члана 117. став 2. и члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени Гласник РС“ бр.10/2016), а у вези члана 21. Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Житорађа…

Прикажи још

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

На основу члана члана 8. Правилника о раду Комисије број 02-1425/2023-01 од 18.09.2023 године, Комисија дана 18.09.2023. године, објављује:   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА ПРЕВОЗОМ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА Помоћ може бити додељена породицама избеглица и интерно расељених лица док су у расељеништву и члановима њиховог…

Прикажи још

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење број 501-1279/23 од 15.09.2023.године којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Радио-базна станица NI4580 01NI Јасеница “ на катастарској парцели број 1094/5 КО Бадњевац, носиоца пројекта „А1 Србија“, доо Београд. Увид у донето решење може…

Прикажи још

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ДО 2030.

Ha основу члана 9. став 1. Закона о планском систему („Службени гласник PC“, број 30/2018). члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локатаој самоуправи („Службени гласник PC“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став…

Прикажи још

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020),  члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник“ РС бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 19. Уредбе о условима…

Прикажи још

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ  РАМА

На основу чл. 6. и чл.12. ст.1. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 144/22), Агенција за безбедност саобраћаја објавила је 30.08.2023. године јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор. Тим поводом, позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији…

Прикажи још

Иван Станојевић - Председник општине Житорађа

Иван Станојевић је рођен 05.08.1984. године у Прокупљу.

Члан је СНС-а.

2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo
2048px-Solid_white.svg
пЛАН РАЗВОЈА оПШТИНЕ
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo (1)
2048px-Solid_white.svg
EP+ 280-160 CIR