budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 70, 94, члана 100 и 125. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017 – др. Закон и 95/2018), члана 46. ст. 1. тач. 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 1. и члана 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), члана 87. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19), кадровског плана општине Житорађа за 2020. годину, и Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Житорађа и општинском правобранилаштву Житорађа, број: 110-1497/2017-01 од 18.12.2017. године, 110-1617/2017-01 од 20.12.2017. године, 110-80/2018-01 од 10.01.2018. године, 110-334/2018-01 од 19.02.2018. године, 110-742/2018-01 од 19.04.2018. године, 110-1202/2018-01 од 11.07.2018. године, 110-109/2019-01 од 18.01.2019. године, 110-199/2019-01 од 04.02.2019. године, 110-311/2019-01 од 18.02.2019. године, 110-552/2019-01 од 03.04.2019. године и 110-2066/2019-01 од 31.12.2019. године, по претходно прибављеној сагласности владине Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-637/2020 од 29.01.2020. године, в.д. начелница Општинске управе општине Житорађа, дана 13.02.2020. године расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ОБАВЉАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

 КОНКУРС

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

struja

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку добара електричне енргије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-25-1/2020-03 од 13.02.2020. године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара-набавка електричне енергије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2020.

kanc materijal

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-4/2020-0од 05.02.2020године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за потрeбе Општинске управе за 2020. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

sport

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), члана 28. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Житорађа за 2020. годину број: 110-134/20-01 од 21.01.2020. године и члана 32. Пословиника Општинског већа општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“ бр. 80/08), предлога Комисије за доделу средстава у области спорта општине Житорађа од 22.01.2020. године и 31.01.2020. године, Општинско веће општине Житорађа на седници одржаној дана 31.01.2020. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О одобравању средстава организацијама у области спорта и расподели средстава организацијама у области спорта општине Житорађа у 2020. години

РЕШЕЊЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - РАНИ ЈАВНИ УВИД

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018,37/2019) и чл. 37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Житорађа

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Житорађа (у даљем тексту: Плана) објављена је у “Службеном листу града Ниша“ број 93 од 14.11.2019. год.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.