budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа ("Службени лист града Ниша" број 117/2016), председник општине Житорађа дана 15. новембра 2016. године донео је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

Read more...

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016), ступио је на снагу 9. марта 2016. године а примењује се од 01. јуна 2016. године, изузев одредаба члана 9, 103 и члана 207. који се примењују почев од 08.06.2016. године.

У вези примене, обавештавамо Вас о значајним новинама које су предвиђене одредбама овог закона односно:

-          Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ - ЈНМВ АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ЖИТОРАЂИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-10/2016-01 од 03.10.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова - радови на одржавању локалних путева – пресвлачење асфалтом улица Војводе Степе, Цара Душана и Браће Југовић у Житорађи

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања, одговора, обавештења о продужењу рока за достављање понуда или измена конкурсне документације.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу чл. 8 Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа бр. 612-1713/16-01 од 09.10.2016. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА за школску 2016/2017 годину


I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 Право на студентску стипендију, у складу са Одлуком СО Житорађа, бр. 612-1713/16-01 од 09.10.2016. године, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на II, III, IV, V или VI годину првог степена основне академске студије или студије другог степена (мастер академске студије) и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам), на студије чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су држављани Републике Србије, који имају пребавилиште на територији општине Житорађанајмање годину дана од дана конкурисања.

Право на студентску стипендију нема студент који има статус апсолвента, ако у току школске године напусти школовање и ако је навршио 26 година живота.

Општина Житорађа за 2016/2017 годину додељује укупно 10 стипендија.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-11/2016-01 од 29.09.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - Израда пројектне документације (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова) за општински пут на територији општине Житорађа, деоница Дубово-Каре-Горњи Дреновац.

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки због евентуалних питања, одговора или измене Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.