budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројектаОпштина Житорађа, Месна заједница Влахово поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Колектор атмосферске канализацијеу насељу Влахово,на кат.парцели број 2305 и 2303, КО Влахово, општина Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 22 у времену од 8-14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину .

 

У Житорађи,

23.03.2018. год.

Начелник општинске управе

Милена Јовановић

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта Месна заједница Лукомир поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Атмосферске канализационе мреже насеља Лукомир, на кат. парцели број 4389, 1372, 1367/4, 4392, 4386 и 4393, КО Лукомир, општина Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 22 у времену од 8-14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

У Житорађи,

23.03.2018. год.

Начелник општинске управе

Милена Јовановић

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга Услуге ресторана за потребе председника општине Житорађа, бр. Одлуке 404-25-5/2018-01 од 02.03.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге ресторана за потребе председника општине Житорађа, обликоване по партијама од 1 до 3

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а измењена Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

ВОДНА КЊИГА

zitoradja-srednji-grb

ВОДНА КЊИГА

 Сагласно члану 16. Правилника о садржини, начину вођења образца водне књиге ("Службени Гласник РС" број 86/10), а у вези поглавља В. Водна акта и водна документација Закона о водама ("Службени Гласник РС" број 30/10), у предходном периоду, односно од ступања на снагу новог закона о водама, није било захтева Општинској управи Житорађа, а самим тим ни издатих водних услова, водних сагласности, водних дозвола и потврда и водних налога.

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ЖИТОРАЂА за 2018.

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-25-4/2018-03 од 21.02.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2018. годину

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.