budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ВОДНА КЊИГА

zitoradja-srednji-grb

ВОДНА КЊИГА

 Сагласно члану 16. Правилника о садржини, начину вођења образца водне књиге ("Службени Гласник РС" број 86/10), а у вези поглавља В. Водна акта и водна документација Закона о водама ("Службени Гласник РС" број 30/10), у предходном периоду, односно од ступања на снагу новог закона о водама, није било захтева Општинској управи Житорађа, а самим тим ни издатих водних услова, водних сагласности, водних дозвола и потврда и водних налога.

УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга Услуге ресторана за потребе председника општине Житорађа, бр. Одлуке 404-25-5/2018-01 од 02.03.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге ресторана за потребе председника општине Житорађа, обликоване по партијама од 1 до 3

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а измењена Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

struja

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15, и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку добара електричне енергије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-25-1/2018-0 (о.п.) од 19.02.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара – електричне енeргије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ЖИТОРАЂА за 2018.

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-25-4/2018-03 од 21.02.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2018. годину

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Општинска управа

Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта „Сушара за сушење воћа“, на кат. парцели број 5300/53, КО Житорађа, заведен под борјем 501-131 од 19.01.2018. године, носиоца пројекта „Биовоће“ доо из Мерошине.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од 08-14 часова у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији број 22, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.