budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 56. ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.Закон и 95/2018), члана 71. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 05.06.2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Read more...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Житорађа и Националне службе за запошљавање број 2701-101-2/2019 од 30.04.219. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Житорађа за 2019. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ, У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ЖИТОРАЂА

Расписује ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. години

Потребна документа се могу преузети ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56. ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. Закон и 95/2018), члана 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 12.04.2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Read more...

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53

Тел: 027/8362-211

 

1. Административно-технички послови у области јавних прихода

1 извршилац, на неодређено време

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни-стручни испит, обављен приправнички стаж, понавање рада на рачунару. (MSOffice пакет и интернет).

2. Возач морног возила,

1 извршилац, на неодређено време

Услови: стечено средње образовање техничког, економског или друштвеног смера у четворогодишњем трајању или трећи степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства у струци, возачка дозвола Бˮ категорије.

Read more...

НАБАВКА УСЛУГА - ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга - услуга израда елабората експропријације и пројекта парцелације-препарцелације бр. Одлуке 404-25-110/2019-03 од 11.04.2019. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - услуга израда елабората експропријације и пројекта парцелације-препарцелације за потребе регулације речног корита реке Топлице

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.