budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА СРЕДСТАВА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 02-125/2019-01

Дана, 23.01.2019. године

Житорађа

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број: 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), чл. 57. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 35. Правилника о финансирању или суфинансирању потреба или интереса грађана у области спорта из буџета општине Житорађа, број: 110-70/2019-01 од 08.01.2019. године, председник општине Житорађа, дана 23.01.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ

о образовању комисије за контролу утрошка средстава по позиву Спортског савеза Општине Житорађа за суфинансирање потреба у области спорта

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. Закон и 95/2018), члана 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 18.01.2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Read more...

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр. 16/2017 и 111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист града Ниша број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 08.01.2019. године, донео

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

ОГЛАС

Образац понуде

Формулар за пријављивање

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА НАДЗОРА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга - вршење стручног надзора над радовима - изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, бр. Одлуке 404-25-02/2019-03 од 09.01.2019. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга -вршење стручног надзора над радовима- изградња купалишног комплекса у општини Житорађа.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОУ за 2019.

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-1/2019-03 од 03.01.2019. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка лож уља за потребе Општинске управе за 2019.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.