budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНА НАБАВКА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

atarski put

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 404-3/14-01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку за спровођење поступка јавне набавке, број 404-3/14-01, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, коју можете преузети ОВДЕ.

 

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ.

Такође, моле се сви заинтересовани понуђачи да прате Портал јавних набавки због евентуалних измена конкурсне документације или питања и одговора.

Одговор на питање. И још нека питања и одговори.

Обавештење о закљученом уговору.ЈАВНИ ПОЗИВ

voljcince

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВОЉЧИНАЦ

На основу уговора о донацији број LS/2013/06 између општине Житорађа и DEUTSCHEGESELLSCHAFTFÜRINTERNATIONALEZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH плаћања ће бити извршена од стране ГИЗ-а на рачун уговореног Извођача, а евалуација најповољније понуде и закључење уговора са извођачем радова ће бити извршено у складу са процедурама ГИЗ-а.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – ИЗВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВОЉЧИНАЦ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама(СЛ.гласник РС број 124/2012) и члана 57. Статута општине Житорађа („Сл. листа града Ниша“ број 80/08), на основу Буџета ИПА број 22.0202 и уговора  потписаног између Делегације европске уније у Републици Србији и општине Житорађа број 2013/320-476 од 14.06.2013. године председник општине Житорађа доноси

О Д Л У КУ

о покретању отвореног поступка

ПОКРЕЋЕ СЕ отворени поступак за јавну набавку- набавку добара, редни број ЈН 1/2014

Врста предмета јавне набавке: Набавка добара Supply and delivery of construction material for the internally displaced persons and refugees in Zitoradja municipality“.

Позив за достављање понуда се можепреузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ МИНИБУС ВОЗИЛА

minibus

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама НАРУЧИЛАЦ Општина Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа:

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА МИНИБУСА

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-8/2014-01 од 19.06.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

            објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


Дана 23. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна) и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење).

 Дана 24. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), Додатна појашњења (Појашњења) и Одговори (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.