budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

zitoradja-srednji-grb

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, на основу члана 24. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист града Ниша бр.44/2020) и одлуке Председника општине Житорђа број 464-792/2020-01 од 10.06.2020. године, расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

за прикупљање понуда ради издавања у закуп пословног простора на купалишном комплексу у Житорађи

ЈАВНИ ОГЛАС

ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА

glasanje

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-13-106/2020

Дана: 09.06.2020. године

Житорађа

 

На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,-одлука УС, 54/11,12/20, 16/20 аутентично тумачење и 68/20), члана 15. Пословника Општинске изборне комисије Житорађа, на седници одржаној дана 09.06.2020. године, донела је:

ОДЛУКУ

О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈИ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Одлука о боји гласачког листића и контролног листа

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "ПОМОЋ У КУЋИ"

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга – Услуге социјалне заштите „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“, бр. Одлуке 404-25-08/2020-03 од 27.05.2020. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге социјалне заштите „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

glasanje

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 09.06.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

I

                        Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Житорађа, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, и то:

Збирна изборна листа кандидата за одборнике СО Житорађа

ЈАВНИ РАДОВИ 2020.

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 94. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 2701-101-3/2020 од 25.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљања Општине Житорађа за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ЖИТОРАЂА 

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

Јавни Конкурс

Пријава за спровођење јавног рада

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.