budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Општинска управа

Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта „Сушара за сушење воћа“, на кат. парцели број 5300/53, КО Житорађа, заведен под борјем 501-131 од 19.01.2018. године, носиоца пројекта „Биовоће“ доо из Мерошине.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од 08-14 часова у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији број 22, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2018.

kanc materijalНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке добара – набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Житорађа за 2018. годину и одлуке о покретању поступка број 404-25-3/2018-03 од 08.02.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

 За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Житорађа за 2018. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grbОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

ОБАВЕШТЕЊЕ

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта „Биовоће“ доо из Мерошине, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Сушара за сушење воћа“, на кат. парцели број 5300/53, КО Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 22 у времену од 8-14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину .

 

Начелник општинске управе

Милена Јовановић

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/2017 Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша» број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 08.02.2018. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

Оглас се може преузети ОВДЕ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У МЗ

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга – израда пројектне документације (Пројекта за извођење) за ојачање коловозне конструкције улица у МЗ Бадњевац, Држановац, Извор и Глашинац, Јасеница, Лукомир, Подина, Вољчинац, Речица и Житорађа, бр. Одлуке 404-25-2/2018-01 од 25.01.2018. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – израда пројектне документације за ојачање коловозне конструкције улица у наведеним МЗ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на постављена питања

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка ЈН

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.