budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ИЗРАДА АТЕСТА О ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа

Општине Житорађа

Број 404-25-18/2020-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 10.08.2020. године

На основу чл. 27. ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца Општинске управе општине Житорађа у поступку спровођења набавке на коју се ЗЈН не примењује, број набавке 404-25-18/2020-03, уговор о набавци услуга – Израда Атеста о исправности електроинсталација и потврда одговорног извођача о исправности радова за потребе МЗ Ново Момчилово и електронска предаја документације надлежној електродистибуцији Прокупље преко центра за обједињену наплату, додељује понуђачу МПП Електро, Прокупље, Липарска 69.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ПУТЕМ БИЛБОРДА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа

Општине Житорађа

Топлички хероји бр. 53

Житорађа

Број 404-25-17/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум:06.08.2020. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС„ број 91/2019), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 06.08.2020. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Начелник општинске управе општине Житорађа као наручилац у поступку спровођења поступка на које се ЗЈН не примењује - услуге – информисања (рекламирање путем билборда), број набавке 404-25-17/2020-03 (набавка испод лимита), уговор о набавци услуга додељује понуђачу:

ДОО „MILK&HONEY COMMUNICATIONS“ ул. Војвођанских Бригада бр.13, 21101 Нови Сад, заведену под бројем 1110/20 од 05.08.2020. године

Одлука о додели уговора

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. годину

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општина Житорађа

Општинска управа

Број: 464-1171/2020-01

Датум: 14.07. 2020. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ И ОБРАСЦИ

НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 37/2019 и 9/20) Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове,

оглашава

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Житорађа

ЈАВНИ УВИД плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 03.8.2020. године сваког радног дана у времену од 10 до 13 часова у скупштинској сали зграде општине Житорађа.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. годину

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

ОпштинаЖиторађа

Општинска управа

Број: 464-1172/2020-01

Датум: 14.07. 2020. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ И ОБРАСЦИ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.