budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је надлежни орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренаменa објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“,  на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа,  носиоца пројекта „Soylemez – rubber & plastic“, решењем број 501-1155 од 06.10.2017. год.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.10.2017. год, у канцеларији број 22.

 

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду  у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку

 

Начелник општинске управе

Зоран Сталевић

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 2017/2018

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретањуотвореног поступка за набавку радова бр.404-2-4/2017-01од 03.10.2017.године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – зимско одржавање путева на територији општине Житорађа у 2017/2018години

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 21/2016), Жалбена комисија општине Житорађа, дана 04. октобра 2017. године, донела је

 ПОСЛОВНИК

О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

Пословник о раду жалбене комисије се може преузети ОВДЕ

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број: 80/2008, 36/2013 и 4/2015), члана 25. ст. 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“ број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), члана 24. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о Буџету општине Житорађа за 2017. годину („Службени лист града Ниша“ број: 152/2016) и предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2017. годину, председник општине Житорађа, дана 03.10.2017. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава из Буџета општине Житорађа којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине житорађа за 2017.годину

Решење се може преузети ОВДЕ

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У МЗ ВОЉЧИНАЦ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке радова на изградњи игралишта за мале спортове у МЗ Вољчинац бр. 404-2-14/2017-01 од 29.09.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на изградњи игралишта за мале спортове у МЗ Вољчинац

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.