budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу чл. 8 Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16),

Комисија за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија расписује

 КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА за школску 2017/2018 годину


I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 Право на студентску стипендију, у складу са Одлуком о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на II, III, IV, V или VI годину првог степена основне академске студије или студије другог степена (мастер академске студије) и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам), на студије чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су држављани Републике Србије, који имају пребавилиште на територији општине Житорађа најмање годину дана од дана конкурисања.

Право на студентску стипендију нема студент који има статус апсолвента, ако у току школске године напусти школовање и ако је навршио 26 година живота.

Општина Житорађа за 2017/2018. годину додељује укупно 10 стипендија.

Read more...

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/2017 Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша» број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 12.10.2017. године, донео

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

ОГЛАС

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 2017/2018

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретањуотвореног поступка за набавку радова бр.404-2-4/2017-01од 03.10.2017.године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – зимско одржавање путева на територији општине Житорађа у 2017/2018години

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је надлежни орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренаменa објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“,  на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа,  носиоца пројекта „Soylemez – rubber & plastic“, решењем број 501-1155 од 06.10.2017. год.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.10.2017. год, у канцеларији број 22.

 

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду  у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку

 

Начелник општинске управе

Зоран Сталевић

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број: 80/2008, 36/2013 и 4/2015), члана 25. ст. 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“ број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), члана 24. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о Буџету општине Житорађа за 2017. годину („Службени лист града Ниша“ број: 152/2016) и предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2017. годину, председник општине Житорађа, дана 03.10.2017. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава из Буџета општине Житорађа којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине житорађа за 2017.годину

Решење се може преузети ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.