budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

УКИДАЊЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

09. фебруар 2021. године

Житорађа

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Житорађа („Сл. лист града Ниша", бр. 27/19), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације број 217-532/2021-01 од 09.02.2021. године, председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Житорађа

Read more...

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-а

zitoradja-srednji-grb

У складу са чланом 50. ст. 2. Закона о планирању и изградњи „ (Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 37/2019 и 9/20), и чл. 56-68. Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС”, бр. 32/19) Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове, оглашава

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЖИТОРАЂА

на катастарској парцели бр. 3231/22 КО Житорађа у Житорађи

Read more...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА 2021

poplava

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Комисија за попис и утврђивање

Обима штете причињене на објектима

у елементарним непогодама

Број: 02-82/21-01

Датум: 11.01.2021. године

ПОЗИВ

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 217-80/2021-01 од 11.01.2021. године, Комисија за попис и утврђивање обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома на територији општине Житорађа, позива мештане општине Житорађа који су претрпели штету од елементарних непогода током јануара месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 11.01.2021. године до 12.02.2021. године.


Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа Општине Житорађа

Топлички хероји 53, Житорађа

Број 404-25-01/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум 29.01.2021. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„) и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 29.01.2021. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Житорађа („Сл. лист града Ниша“, бр. 27/19), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуацијеброј 217-79/2021-01 од 11.01.2021. године, председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Житорађа

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.