budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта „Soylemez – rubber & plastic“, доо , из Житорађа, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренаменa објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“, на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа, општина Житорађа.

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 05.10.2017.год, у канцеларији број 22, и на сајту општине Житорађа http://www.zitoradja.org/.

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја биће одржана 05.10.2017.год., у времену од 1000 часова, у малој сали општине Житорађа.

 

Начелник општинске управе

Зоран Сталевић

 Студија о процени утицаја на животну средину се може преузети ОВДЕ

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У МЗ ВОЉЧИНАЦ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке радова на изградњи игралишта за мале спортове у МЗ Вољчинац бр. 404-2-9/2017-01 од 04.09.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на изградњи игралишта за мале спортове у МЗ Вољчинац

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка ЈН

РАДОВИ НА ИЗРАДИ РАСВЕТЕ У ОШ у ЖИТОРАЂИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке радова на изради расвете на спортском терену у ОШ Житорађа бр. 404-2-8/2017-01од 28.08.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на изради расвете у основној школи у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Општинска управа општине Житорађа, Одeљење за привреду и финансије обавештава заинтересовану јавност да је донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренамена објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“(Сојлемез – гума и пластика), на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа, општина Житорађа.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији број 22.

 

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

 

Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину(„Службени лист РС“, број 135/04, 36/09).

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

zitoradja-srednji-grb

Даном ступања на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гл. РС“, број 104/2016), стамбена зграда у којој најмање два лица имају право својине на два посебна дела у тој стамбеној згради постаје стамбена заједница и стиче својство правног лица у складу са овим законом.

Све стамбене заједнице су дужне да изврше регистрацију до 12.12.2017. године.

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Регистру у локалној самоуправи од стране управника или лица овлашћеног одлуком стамбене заједнице у року од 15 дана од дана одржавања седнице скупштине, а може да се покрене и по службеној дужности.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.