Print

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Општине Житорађа објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Општинска управа општине Житорађа у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Општине Житорађа www.zitoradja.org и житорађа.срб

Општинска управа општине Житорађа ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

Информатор о раду Општине Житорађа је ажуриран 03.09.2019.


 ИНФОРМАТОР О РАДУ (преузимање)